Latest news

Our six point plan

Listen

We want the best for this, our area, and our city and we will listen to and act on your concerns.

Rydyn ni eisiau’r gorau i’n hardal ac i’n dinas a byddwn ni’n gwrando ac yn gweithredu ar eich pryderon chi.

Roads and footpaths

We will work to see that our roads and footpaths are properly maintained, kept litter free and are safe for pedestrians with a sensibly integrated and safe cycle network.

Byddwn ni’n gweithio er mwyn sicrhau bod ein ffyrdd a’n troedffyrdd yn cael eu cynnal a’u cadw’n iawn, heb sbwriel ac yn ddiogel i gerddwyr gyda rhwydwaith seiclo diogel a chyfannol.

Waste recycling

We will seek to retain a waste recycling centre in north Cardiff, in Wedal Road, or in another location just as close, for easy access and establish methods to prevent and quickly remove flytipping.

Byddwn ni’n gweithio er mwyn cadw canolfan ailgylchu gwastraff yng ngogledd Caerdydd, yn Heol Wedal, neu mewn lleoliad arall sydd yr un mor agos, er mwyn hwyluso mynediad a byddwn ni’n creu ffyrdd o atal a gwaredu tipio anghyfreithlon yn gyflym.

Schools

We will continue to work with local schools, seeking to ensure that they receive all the support and equipment they need, to provide the best education possible for your children.

Byddwn ni’n parhau i weithio gyda’r ysgolion lleol, i sicrhau bod ganddynt y gefnogaeth a’r offer maen nhw ei angen, er mwyn darparu’r addysg orau bosib i’ch plant.

Support and help

We will work to see Cardiff’s services reach all residents in Whitchurch and Tongwynlais in need of support and help, and will seek the provision of a local service hub for the ward.

Byddwn ni’n gweithio er mwyn sicrhau bod gwasanaethau Caerdydd yn cyrraedd trigolion yr Eglwys Newydd a Thongwynlais a byddwn ni’n gofyn am hwb gwasanaethau yn y ward.

Working for Cardiff

Cardiff is great but can be better. As Councillors we will work to maintain and improve city wide facilities for everyone, people, businesses, residents and visitors, growing our parks and open spaces and seeking ways to improve transport and ease congestion.

Mae Caerdydd yn wych, ond gallai fod yn well. Fel Cynghorwyr, byddwn ni’n gweithio er mwyn cynnal a gwella’r cyfleusterau ledled y ddinas i bawb; pobl, busnesau, trigolion ac ymwelwyr, gan dyfu ein parciau a’n lleoedd gwyrdd agored a cheisio gwella’r drafnidiaeth a lleihau’r tagfeydd traffig.

Surgeries

We usually hold two surgeries each month, one in Whitchurch and one in Tongwynlais. You can also meet with is at the local PACT meetings or get in contact direct. Our next surgeries are:

8th January 2018, Ararat Church, Whitchurch
15th January 2018, Village Hall, Tongwynlais